2008

Prace i badania konserwatorskie Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu.

W latach 2008 – 2009 zespół polskich konserwatorów prowadził badania oraz opracował program konserwatorskich w celu restauracji zabytkowych wnętrz „Białego Pałacu”.

W 2008 roku wilanowscy konserwatorzy – Wojciech Bagiński i Paweł Baranowski wraz z zespołem – przeprowadzili badania architektoniczno-konserwatorskie w celu opracowania programu konserwatorsko-restauracyjnego bogatej dekoracji rzeźbiarskiej w historycznych wnętrzach w pałacu w Zatroczu. Ważnym źródłem informacji, pomagającym w odtworzeniu, tak zabytkowego układu pomieszczeń, jak i dekoracji sztukatorskich, były zdjęcia archiwalne wnętrz pałacowych, pozyskane między innymi z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Dzięki badaniom udało się także odtworzyć dawną technologię i materiały sztukatorskie.

W realizacji programu uczestniczyły wytypowane konserwatorki litewskie, które zostały w toku prac nauczone zasad i technik postępowania, odmiennych od lokalnych obyczajów, aby w kolejnych etapach prac samodzielnie je prowadzić już tylko pod merytorycznym nadzorem i z pomocą pracowników wilanowskiego muzeum. Badania, zaprogramowanie na postawie wyników konserwacji i restauracji oraz wykonanie prac w jednym z pomieszczeń pałacu miało charakter pilotażowy. Program konserwatorski wykorzystali Litwini we wszystkich wnętrzach z dekoracją sztukatorską. Prace pilotażowe były jednocześnie etapem szkolenia dla litewskich konserwatorów, współpracujących przy rewitalizacji wszystkich zatroczańskich wnętrz.

W kolejnych latach zespół pod kierunkiem konserwatorów wilanowskich prowadził dalsze etapy prac restauracyjnych we wnętrzach pałacu w Zatroczu.